دیلیپ کومار: یک نابغه روزگار سینمای هند

تنظیم و تهیه کننده: محمودعالم ملک