پارلمان اتحادیه اروپا برای مجازات نمودن مجارستان رای داده است.

وکلای اتحادیه اروپا باتفاق آراء در حق براه اندازی اقدام پاداشی بر خلاف مجارستان برای تخلف ورزی نمودن از قوانین واصول اتحادیه رای داده است. بیش از دو سوم اعضای پارلمان اروپائی از لائحه پاداشی حمایت نمودند. این رای دهی بی سابقه در شهر فرانسوی استرس بورگ  می توانست مجارستان را از حق رای دهی محروم سازد. رئیس کمیسون اتحادیه اروپا جین کلاود قبل از رای دهی گفته بود که کمیسون مذکور از همه حملات بر نظم و قانون جلوگیری خواهد نمود.

پس از پیروزی در سال 2010 میلادی نخست وزیرمجارستان ویکتوراورلیان دادگاه و وسایل خبری و گروه های غیردولتی را تحت قشار آورده است و از قبول کردن پناه گرفتگان اروپا هم انکار کرده است.