در مسابقه تننس باز ژاپونی بازی کن هند کدمبی سری کانت با شکست دادن به بازی کن هنگ کنگ وانگ کی دیروز در توکیو وارد مسابقه ربع نهای شده است.

در مسابقه تننس باز ژاپونی بازی کن هند کدمبی سری کانت با شکست دادن به بازی کن هنگ کنگ وانگ کی دیروز در توکیو وارد مسابقه ربع نهای شده است. سری کانت وانگ را با نتیجه 21-15 و 21-14 شکست داد. بهر حال قهرمان هندی پی وی سندو و اچ اس پرونای در دومین مسابقه منفرد شان شکست خوردند. جفت مردان مانو اتری و سمیت ردی هم شکست خوردند.