دولت مرکزی هند کمک اضافی 1570 میلیون روپیه را برای ایالت اتر پرادش و کمک 600 میلیون روپیه را برای ایالت مهاراشترا تصویب نموده است.

دولت مرکزی هند کمک اضافی 1570 میلیون روپیه را برای ایالت اتر پرادش و کمک 600 میلیون روپیه را برای ایالت مهاراشترا تصویب نموده است. کمک مذکور از صندوق فاجعه ملی برای ایالت داده می شود که در دوران سال 2017 -2018 بعلت خشک سالی متاثر شده بودند. در نشریه رسمی گفته شده است که تصمیم مذکوردر دوران اجلاسیه سطح عالی اتخاذ شده که به ریاست وزیر کشوری راج نات سینگ در دهلی نو تشکیل شده بود.