مامورین پاکستان 18 نفر ماهیگیران هندی را بازداشت نمود.

 

مامورین پاکستان 18 نفر ماهیگیران هندی را به اتهام ماهی گرفتن در آب های آن کشور بازداشت نموده است. یک مامور دولتی در شهر کراچی گفت که ماهیگیران هندی در روز سه شنبه بازداشت شدند و آنها امروز پیش یک دادگاه حضور رسانیده خواهند شد. دو قایق ماهیگیران هند هم توقیف شده اند.

اکنون  آنها شامل صدها نفرماهیگیران هندی خواهند شد که هم اکنون در زندان های کراچی بسر می برند.