سرویس اتوبوس میان کاتمندوو بودگیا آغاز شد.

یک سرویس اتوبوس میان پایتخت نپال کاتمندو وشهر هندی بودگیا آغاز شده است. اولین خدمات اتوبوس میان نپال و ایالت بیهارهندی توسط وزیر حمل و نقل نپال، دگبیر مهاسیت و سفیر هندی منجیت سینگ پوری عصر دیروز از کاتمندو روانه شد.

اتوبوس 45 کرسی با تهویه سفر 660 کیلومتری میان کاتمندو و بود گیا را در 16 ساعت طی خواهد کرد. اتوبوس مذکور روزانه ساعت هفت کاتمندو را ترک خواهد نمود و روز دیگرساعت یازده به بودگیا خواهد رسید.

دوران بازدید نخست وزیرهند مودی از نپال درسال 2014 میلادی قرارداد در این مورد میان دو کشور امضا شده بود تا نقل و حرکت درمیان دو کشور تسهیل یابد. خدمات اتوبوس میان کاتمندو و بودگیا پنجمین خدمات اتوبوس میان دو کشور می باشد.