در ایالت جامو و کشمیر دیروز در عملیات جداگانه در نواحی کپواره، بارامولا و جمو 8 نفر تروریستها کشته شدند. 

در ایالت جامو و کشمیر دیروز در عملیات جداگانه در نواحی کپواره،بارامولا و جمو 8 نفر تروریستها کشته شدند.  در جنگ شدید تفنگ در صحنه کرن در کپواره سه نفر تروریستهای ناشناس کشته شدند. منابع ارتش گفتند که جسد های ترویستهای مسلح در نزد مرز دیده می شوند. قبلا در روز دو ترویست سازمان تروریستی پاکستان جیش محمد درعملیات ارتش هند در بخش های سوپور و بارامولا کشته شدند.