ناراندرا مودی نخست وزیرهند امروز در مراسم شهادت امام حسین شرکت می کند که از طرف جامع بوهره در شهر اندور تشکیل می شود.

ناراندرا مودی نخست وزیرهند امروزدر اندور ایالت مادیا پرادش در مراسم یاد بودی شهادت حضرت امام حسین شرکت می کند. مراسم مذکور از طرف جامع بوهرای داؤدی برگذارمی شود. نخست وزیر با 53 مین رئیس جامع بوهرا سیدنا مفدل سیف الدین هم ملاقات خواهد کرد. دکتر سیف الدین مجلس عزای 9 روزه ای را در مسجد سیفی نگر برگزار می کند که از روز چهارشنبه آغاز شده است. خبرنگارما گزارش می دهد که آقای مودی احتمال می رود در گردهم آئی اعضای آن جامع هم شرکت نماید. سروزیرایالت مدهیا پرادش شیوراج سینگ چوهان هم به جلسه خطاب خواهد نمود.