دادستان رنجن گوگوی رئیس دیوان عالی آینده هند خواهد بود. وزارت عدالت دیروز انتصاب دادستان گوگوی را تصدیق نمود.

دادستان رنجن گوگوی رئیس دیوان عالی آینده هند خواهد بود. وزارت عدالت دیروز انتصاب دادستان گوگوی را تصدیق نمود. نامبرده جاینشین دادستان دیپک مشرا میشود که در دوم ماه آینده اکتبر بازنشسته می شود. دادستان گوگوی ارشدترین دادستان دیوان عالی پس از دادستان مشرا می باشد. نامبرده درسوم ماه آینده اکتبر سمت خود را احراز خواهد نمود و مدت کار او 13 ماه خواهد بود. دادستان گوگوی درسال 1978 میلادی شامل عدلیه شده بود.