آقای وینکیا نایدو معاون رئیس جمهور هند از امروز برای بازدید سه کشوری از سربیا، مالتا و رومانی روانه می شود.

آقای وینکیا نایدو معاونی رئیس جمهور هند از امروز برای بازدید سه کشوری از سربیا، مالتا و رومانی روانه می شود. دوران بازدید هفت روزه ای آقای نایدو اول به سربیا خواهد رسید که در آنجا نامبرده با رهبران آن کشور ملاقات خواهد کرد. طی خطاب به خبرنگاران در دهلی نو معاون وزارت خارجه دکتر انجو کمار گفت که بسیاری از تفاهم نامه ها درزمینه های کشاورزی و توریسم در دوران بازدید آقای نایدو امضا خواهند شد.