گزارش رادیویی درباره مراسم جشن گیری سالروز سخنپراکنی خارجی آل اندیا رادیو درتاریخ یکم اکتبردرتالار سری فُرت دهلی نو

تنظیم وتهیه کننده: محمد ولی الله ولی