یک دادگاه بنگلادش ۱۹ نفر را برای تهاجم بر یک راهپیمایی سیاسی محکوم به مرگ نموده است.

یک دادگاه بنگلادش ۱۹ نفر را برای نقش شان در تهاجم نارنجکی مهلک بر یک راهپیمایی سیاسی در سال ۲۰۰۴  در پایتخت داکا محکوم به مرگ نموده است.

این مجرمین شامل یک وزیر ومعاون وزیراسبق می باشند. هردو رهبران حزب ناسیونالیست بنگلادش اند که درآن زمان به اقتدار بوده.

طارق رحمان کفیل رئیس فعلی حزب مذکور درغیابش محکوم به حبس زندگانی شده. آن تهاجم نارنجکی بر راهپیمایی حزب عوامی لیگ موجب هلاکت ۲۴ نفر گردیده بود. خانم شیخ حسینه رهبر حزب عوامی لیگ اکنون نخست وزیر بنگلادش می باشد. صدها تن دیگر درانفجار ۲۱ اوت ۲۰۰۴ زخمی شده بودند چون شیخ حسینه خطابه اش به هزاران نفر ازحامیانش را خاتمه می داد.