قرار است نخست وزیر ایتالیا در تاریخ سی ام اکتبر ازهند بازدید نماید.

نخست وزیر ایتالیا پرفسور جوزپه کونته درتاریخ سی ام ماه جاری از هند بازدید خواهد کرد. یک هیئت دراین مسافرتش با او همراهی خواهد کرد که در ۲۴مین کنفرانس تکنولوژی ۲۰۱۸ دی اس تی- سی آی آی هند وایتالیا شرکت خواهد نمود. این بازدید اول نخست وزیر کونته بعد از بعهده گرفتن مسئولیت نخست وزیر ایتالیات درماه ژوئن ۲۰۱۸ ازهند خواهد بود.

او درخلال این بازدیدش مذاکرات متقابل را با نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ سی ام ماه جاری بعمل خواهد آورد. سپس این هردو رهبربه جلسه پایانی کنفرانس تکنولوژی مذکور خطاب خواهند کرد. ایتالیا یک کشور شریک دراین کنفرانس می اشد.

این کنفرانس توسط دپارتمان علوم وتکنولوژی برگزار می شود که تمرکز توجه آن به هفت زمینه یعنی تکنولوژی بدون آلودگی، تکنولوژی اطلاعات ومخابره، مراقبت بهداشتی، حریم هوایی، آموزش وپروزش و ارث فرهنگی خواهد بود.

تسهیل در انتقال تکنولوژی، تشریک مساعی، پژوهش وعمران و بازاریابی مابین موسسه های صنعتی و پژوهشی درهند وایتالیا هدف این کنفرانس می باشد.

این جزو جشنواره یادبودی هفتادمین سالگرد تاسیس مناسبات دیپلماتیکی مابین هند وایتالیا خواهد بود.