پاکستان سپهبد عاصم منیر را بعنوان رئیس جدید آژانس جاسوسی آی اس آی آن کشور منصوب نموده است.

پاکستان سپهبد عاصم منیر را بعنوان رئیس جدید آژانس جاسوسی آی اس آی آن کشور منصوب نموده است. این مطلب توسط جناح رسانه های گروهی ارتش اعلام شد. منیر که قبلاً بعنوان رئیس کارآگاهی نظامی خدمت می کرد آخیراً بدرجه سپهبد توسط هیئت ترفیع ارتش برهبری رئیس ستاد کل ارتش آن کشور ژنرال قمرجاوید باجوا ترفیع یافته. او جایگزین سپهبد. نوید مختار می باشد. ارتش پاکستان همچنین انتقالهای بسطح برجسته کلیدی متعدد را نیز اعلام نموده پس ازآن که رئیس ارتش عهده پنج سرگرد را بدرجه آینده درماه گذشته ترفیع داده .