خانم نیرمالاسیتارامن وزیردفاع هند بازدید سه روزه ای از فرانسه را آغاز نموده است.

وزیردفاع هند نیرمالا سیتارامن برای انجام بازدید سه روزه ای رهسپار فرانسه شده است. منابع رسمی حاکی اند که وزیر نامبرده مذاکرات گسترده ای را با همتای فرانسوی اش راجع به راههایی برای توسعه و تحکیم همکاری استراتژیکی مابین این دو کشور بعمل خواهد آورد و قضیه های عمده منطقه ای وجهانی نفع متقابل را نیز مورد بحث وبررسی قرار خواهد داد.

انتظار می رود این هردو رهبر درمذاکرات شان توجه خود را به تولید مشترک سکوهای نظامی وسلاحها توسط این دوکشور متمرکز نمایند. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون درماه مارس از هند بازدید نموده بود که در دوران بازدیدش هردو کشور راجع به توسعه پیوندهای استراتژیکی و تحکیم همکاری ضد تروریسم تصمیم گرفته بودند. هند وایتالیا یک پیمان استراتژیکی را برای استفاده از تسهیلات نظامی همدیگر ازجمله گشایش پایگاههای نیروی دریایی شان برای کشتیهای جنگی نیز به امضا رسانده بودند.