توفان گردباد تیتلی امروز صبح باعث ریزش زمین نزدیک گوپالپور درایالت اودیشای هند گردید.

توفان گردباد تیتلی امروز صبح باعث ریزش زمین نزدیک گوپالپور درایالت اودیشای هند گردید. بعضی ازقسمتهای ایالت اودیشا دچار باران شدید بعلت بشدت گرائیدن گردباد می شوند. عده ای از درختها و تیرهای برق از پا درآوردند وبه املاک در ناحیه گوپالپور ضرر رسیده. اگرچه تابحال هیچ گزارش خسارت جانی وجود ندارد. دپارتمان هواشناسی بوبانسوار حاکیست که توفان گردباد سراسر ساحل اودیشا را عبور کرده است.

سیصد هزار نفر ازنواحی نشیبی به پناهگاههای کثیرالهدفی سائکلون انتقال یافته اند. سروزیر این ایالت نوین پاتنایک از اتاق کنترل کمیسار ویژه رفاهی بازدید نموده و برای بعمل آوری همۀ اقداماتی بخاطر حفظ زندگانی مردم هدایت داد.

درعین حال، نیروی واکنش فاجعه ملی چهارده تیم را درایالت اودیشا، چهار تیم در آندرا پرادش و سه تیم در ایالت بنگال غربی همراه با تجهیزات رفاهی ضروری مستقر ساخته است.