نیتین گادکاری وزیردولت مرکزی گفته است که دولت برای پاکسازی رود گنگا و جریان مداوم آن کاری را انجام می دهد.

نیتین گادکاری وزیردولت مرکزی گفته است که دولت برای پاکسازی رود گنگا و جریان مداوم آن کاری را انجام می دهد. وزیر نامبرده ضمن گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو راجع به بخشنامه ای در مورد جریان الکترونیکی گنگا گفت که کار راجع به چهل رودخانه فرعی این رود نیز انجام داده می شود. او همچنین گفت که سی و چهار پروژه راجع به یمنا و دوازده پروژه در دهلی ترتیب داده می شوند.