خانم سوشما سوارج وزیرامورخارجه هند در هفدهمین جلسه شورای سران دولت سازمان همکاری شانگایی شرکت خواهد کرد که قرار است درتاجکستان برگزار شود.

خانم سوشما سوارج وزیرامورخارجه هند در هفدهمین جلسه شورای سران دولت سازمان همکاری شانگایی شرکت خواهد کرد که قرار است در تاریخهای یازدهم و دوازدهم ماه جاری دردوشنبه تاجکستان برگزار شود.

برنامه خانم سواراج در دوشنبه شامل شرکتش درجلسه شورای سران دولت سازمان همکاری شانگایی خواهد بود.

این جلسه فورمی است که هند را به گیرشدن با کشورهای عضوسازمان همکاری شانگایی و کشورهای ناظر افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان قادر می سازد. این اولین جلسه بزرگ بعد از بعهده گرفتن ریاست این سازمان توسط قرقیزستان می باشد.

رهبران امکاناتی برای عمران مجدد سازمان همکاری شانگایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و راجع به قضیه های منطقه ای و بین المللی فعلی تبادل نظر خواهند نمود.