پلیس پنجاب و گروه عملیات ویژه پلیس جامو وکشمیر سه دانشجو را در جالندر به اتهام روابط تروریستی بازداشت نموده است.

پلیس پنجاب و گروه عملیات ویژه پلیس جامو وکشمیر سه دانشجو را در جالندر به اتهام روابط تروریستی بازداشت نموده است. پلیس ادعا نموده که با بازداشت آنها یک توطئه تروریستی جناح تروریستی انصار غزوة الهند کشمیری را خنثی ساختند. سورش ارورا مدیرکل پلیس پنجاب در صدور بیانیه ای در چاندیگر گفت که این دانشجویان از خوابگاه شان درانستیتیوی مدیریت مهندسی  و تکنولوژی سی تی واقع در شاه پور در حومه های جالندر بازداشت نموده. این تیم مشترک همچنین دو سلاح از جمله یک تفنگ مهاجمی و همچنین مواد منفجره را از اتاق خوابگاه دانشجوی دومین دوره لیسانس تکنولوژی غیرنظامی، ظاهر گلزار ساکن راچپورای سرینگر کشف نموده. بازجویی های دیگر ادامه دارند و پلیس پنجاب با پلیس جاموو کشمیر برای کشف نمودن تمام توطئه چینی و شبکۀ ساخته شده توسط این جناحها و افراد درپنجاب و جامو وکشمیر همکاری صمیمانه را انجام می دهد.