هند درصدر توسعه انرژی جدید قرار دارد

نویسنده : یوگش سود

مترجم : دکتراحمدعلی

وزارت انرژی جدید و قابل تجدید از اولین اجلاس ائتلاف شمسی بین المللی، دومین اجلاس بسطح وزیران انرژی انجمن حلقه اقیانوس هند و دومین اجلاس جهانی سرمایه گذاری مجدد ونمایشگاه میزبانی نموده. این سه رویداد توسط  نخست وزیرهند نارندرا مودی افتتاح شده. هدفش تسریع تلاش بسطح جهانی برای توسعه انرژی قابل تجدید وارتباط جامعه سرمایه گذاری جهانی با سهامداران انرژی هند بوده.

دومین اجلاس اشتراک عمل سرمایه گذاران انرژی قابل تجدید و سرمایه گذاری مجدد جهانی درهند و ائتلاف شمسی بین المللی و نمایشگاه شاهد مشارکت بیشتر از بیست هزار نماینده از هفتاد و هفت کشور بوده که ازآن جمله چهل بسطح وزارتی بود. این اجلاس شاهد مشارکت نمایندگانی از سازمان ملل روسای بانکهای عمران چند ملیتی، صندوق جهانی، موسسات مالی بین المللی و نمایندگانی از بخش شرکتی بوده. در دوران اجلاس سرمایه گذاری مجدد سال ۲۰۱۸ نه جلسه بسطح کشوری توسط کشورهای برجسته انرژی قابل تجدید از قبیل فرانسه، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا، فندلاند و اتحادیه اروپایی ترتیب داده شده.

نخست وزیر نارندرا مودی ضمن تاکید به نقش کلیدی ائتلاف خورشیدی بین المللی درجو برق خورشیدید جهانی گفت که ائتلاف خورشیدی بین المللی سکویی برای بتحقق رساندن عدالت آب وهوا است.

این سوغاتی است که ما به نسلهای آینده می دهیم. احتمال می رود که این ائتلاف درآینده به صورت آنچه که اکنون اوپیک درجهان است، درآید. انرژی خورشیدی نقشی را ایفا خواهد نمود که اکنون چاههای نفت ایفا می نمایند. حضور دبیرکل سازمان ملل یک گواه اهمیتی بوده که ائتلاف خورشیدی بین المللی برای سازمان ملل می باشد. نخست وزیرهند مضافاً گفت که چالشهای انرژی انجمن حلقه اقیانوس هند همانطور می باشند بنابراین ما برای برخورد با آن لزومی دارد به انرژی قابل تجدید توجه مبذول نماییم. هند تاسال ۲۰۳۰ میلادی یک هدف تولید چهل درصد نیروی برق ازطریق منابع سوخت غیرسنگواره تعیین نموده است و ما تاسال ۲۰۲۲ بطور موفقیت آمیز فراتر از هدف انرژی قابل تجدید ۱۷۵ گگاوات خواهیم رسید. یک پیشنهاد کلیدی که توسط نخست وزیر دراجلاس گشایشی مطرح شده، یک جهان، یک خورشید و یک شبکه بود.

آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل تاکید نموده که تغییر آب وهوا اکنون بصورت یک خطر مستقیم برای وجود درمی آید. این واضح است که ماشاهد یک انقلاب انرژی قابل تجدید جهانی می باشیم. بهرحال آنچه که فقدان آن هنوز وجود دارد تعهد سیاسی برای تامین اهداف می باشند که برای آن جاه طلبی بیشتری و اقدامات بیشتری ضروری است.

آقای راجکومار سینگ مشاور وزیر دولت مرکزی برای نیروی برق و انرژی قابل تجدید گفت که نخست وزیرما یک چالش دیگر یک جهان، یک خورشید، و یک شبکه را فراهم نموده است. این امکان پذیر می باشد و ما آن را نیز بدست خواهیم آورد.

بیست ویک کشور اعلامیه دهلی راجع به انرژی قابل تجدید را تصویب نموده که مقتضی همکاری درمیان کشورهای عضو انجمن حلقه اقیانوس هند در تامین تقاضای روبه افزایش برای انرژی قابل تجدید در اقیانوس هند، توسعه یک دستورکار مشترک انرژی قابل تجدید برای منطقه اقیانوس هند و توسعه ظرفیت سازی منطقه ای می باشد.

برای تکمیل رویای ۲۰۲۲ میلادی هند سرمایه گذاری تقریباً ۷۶ میلیارد دلاری ضروری است که درآن فقط وجوه دولتی باندازه کافی نخواهد بود. بنابرین سرمایه خصوصی جدید برای بتحقق رساندن رویای نخست وزیر ضروری است. اشتراک عمل جهانی استراتژیکی برای معیار سازی انرژی شفاف، تشکیل یک مکانیسم امنیت پرداخت برای پرداختهای سریع در بخش انرژی قابل تجدید و روش برخورد تعاونی ادامه خواهد داشت. بمنظور حصول رشد انرژی قابل تجدید تصمیم های سیاسی سریع و همچنین کمک تعاونی مابین قاره ها ازجمله آفریقا برای مقابله با اهرمن بزرگ تغییر محیط ضروری است.