یاش چوپرا: یک فیلم ساز برجسته هند

تنظیم وتهیه کنندگان: شمس شیروانی ومحمودعالم ملک