اجمیر یک شهر مقدس هند

ajmer

نویسنده وگوینده: شهلا دفیله