در رویدادهای جداگانه درافغانستان دست کم ۱۳ سرباز پلیس و ۱۶ جنگجوی طالبان کشته شدند.

درحملات اخیرطالبان درمنطقه مرکزی وشرقی افغانستان دست کم ۱۳ سرباز پلیس و ۱۶ جنگجوی طالبان کشته شدند.

غلام حسین چنگیز عضو شورا درقسمت شرقی استان غزنی گفت که جنگجویان دراوایل صبح امروز بریک پاسگاه پلیس دربخش خوگیانی تهاجم آورده وهشت نفر از سربازان ازجمله یک فرمانده بخشی را کشته بجا گذاشتند.

یک سخنگوی پلیس اظهار داشت که طالبان بریک پاسگاه پلیس دراستان مرکزی وردک امروز صبح تهاجم آورده و پنج سرباز پلیس را به قتل رسانیده. سه سرباز پلیس دراثر این تهاجم جراحت دیدند.

قبلاً نیروهای افغانستان شانزده جنگجوی طالبان را کشته و نوزده تن دیگر را مجروح بجا گذاشته درحالیکه آنها را از دهکده های متعدد در ناحیه داندِ غوری واقع در استان بغلان بیرون می راندند.

پلیس حاکیست که نیروهای امنیتی بعضی از دهکده ها ازجمله سنگرعمده یاغیان طالبان درچهار روز گذشته مجدداً به تصرف خود درآورده اند.