درعراق چهار شنبه گذشته بمب ماشینی درموصل سه نفر مردم را کشت.

درعراق چهار شنبه گذشته بمب ماشینی درموصل سه نفر مردم را کشت. بقول مامورانِ پزشکی و امنیتی آن اولین حملۀ اینگونه ای است پس ازآن که جهادی ها پارسال از آن شهر رانده شدند. داعش که باری مسلط خلافتِ فرامرزی و مسکنِ میلیون ها نفر مردم بود تسلط موصل را درسالِ ۲۰۱۷ از دست داد اما آن به حملۀ چریکی سراسر عراق ادامه داده است. بقول یک افسر امنیتی انفجار مذکور داخلِ رستورانی رخ داد وبر اثر آن سه نفر مردم کشته و ۱۲ تن دیگر مجروح شدند. تاکنون هیچ گروهی به مسئولیت انفجار ادعا نکرده است.