آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند ارزش برداری پول را اقدام کلیدی بخاطر رسمی سازیِ اقتصاد خوانده است.

آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند گفته ارزش برداری پول اقدام کلیدی در سلسلۀ تصمیمات مهمی بود که دولت جهت رسمی سازیِ اقتصاد گرفت. نامبرده گفت اشتمالِ مالی گام مهم دیگری بخاطر آن بود که طبقات ضعیف تر جزو اقتصاد رسمی بگردند. آقای جایتلی طی اظهاریۀ فسبکی بمناسبت اتمامِ دو سالِ ارزش برداری پول گفت دولت   پول سیاه خارج از کشور وملاکانی را به آماج گرفت که از ایشان خواسته شد که پول سیاه را به پرداخت مالیات مجازاتی پس بیاورند. نامبرده بعداً خطاب به گزارشگران در دهلی نو گفت ارزشبرداری صاحبان نقدی را واداشت که آن را به بانکها بسپرند.