دهلی نو گفته که از تمام تلاشها برای آشتی و مصالحت در افغانستان حمایت می کند.

دهلی نو گفته که از تمام تلاشها برای اعاده صلح و مصالحت در افغانستان جهتِ نگهداری وحدت وجمع گرایی و ایجاد امنیت ثبات و سعادت در آن کشورحمایت می کند. سخنگوی رسمی در دهلی نو گفت هند می داند که فدراسیون روسی امروز در مسکو میزبانی جلسه ای راجع به افغانستان می نماید. نامبرده گفت سیاستِ ثابتِ هند آن بوده است که اینگونه مساعی باید برهبریِ افغانستان به مالکیتِ افغانستان به کنترلِ افغانستان و با شرکتِ دولتِ افغانستان باشد. سخنگوی نامبرده گفت شرکتِ هند درجلسۀ امروزی بسطح رسمی خواهد بود.