در بنگلادش قرار است انتخابات بیست وسوم دسامبرِ سال جاری بعمل بیاید.

در بنگلادش انتخابات بیست وسوم دسامبرِ سال جاری بعمل خواهد آمد. آقای نورالهدی کمیسار کل انتخابات دیروز طی خطابه ای به تمام ملت تاریخ مذکور را اعلام کرده و گفت وضع مساعدی برای انعقادِ انتخاباتِ آزاد وعادلانه ای در کشور حکمفرما است. نامبرده مضافاً گفت غالباً تمام آمادگی ها برای انتخابات هم اکنون به پایۀ تکمیل رسیده است. آقای نورالهدی سوگند خورد که کمیسیون انتخابات، انتخابات آزاد و عادلانه ای را تامین خواهد کرد. نامبرده از احزاب سیاسی خواستار گردید که در انتخابات شرکت بکنند تا آن معنی داری بگردد. آقای نورالهدی گفت نوزدهم نوامبر آخرین تاریخ داخل کردنِ نامزدگی ها خواهد بود. بررسیِ نامزدگی ها بیست و دوم نوامبر صورت خواهد گرفت و تاریخ آخر پس گیری نامزدگی ها بیست ونهم نوامبر است. نامبرده مضافاً گفت چهل هزار مرکزِ رای گیری در سراسر کشور خواهند بود و بیش از شش صد هزار نفر افرادِ مجریۀ قانون بخاطر تامین انتخاباتِ آزاد و عادلانه مستقر خواهند شد.

کمیسار کل انتخابات گفت انعقاد انتخابات تا بیست وهشتم زانویه پای بندی قانونِ اساسی است. جامعۀ عوامی حاکمه از هیئت رای گیری خواسته که پای بند برنامه رای گیری باشد. معهذا فوری روشن نیست که آیا حزب ملی بنگلادش در انتخابات شرکت میکند یا خیر. آن حزب درسال ۲۰۱۴ انتخابات را تحریم کرده بود. چهارشنبه گذشته جامعۀ عوامی تقاضای گروه مخالف برای دولت مواظبی پیشا پیش انتخابات را رد کرده چون گفته که آن ضد قانون اساسی است.