قرار است نخست وزیرهند نارندرا مودی عده ای از پروژه ها را در تاریخ دوازدهم نوامبر در وارانسی افتتاح نماید.

نخست وزیرنارندرا مودی عده ای از پروژه ها را در روز دوشنبه در وارانسی به ملت اهدا خواهد نمود. آقای مودی ترمینال چند مُدلیِ جدید بر فراز رود گنگ را نیز به ملت اهدا خواهد کرد.

این جزو پروژه عمران راه آبی است که به هدف عمران راه آبی در رود گنگ مابین وارانسی وهلدیا بخاطرکشتی رانی بنا شده است.

نخست وزیرنارندرا مودی ازکشتی محموله اول هند نیز که ازکلکاتا درتاریخ سی ام ماه گذشته رهسپار شده، استقبال خواهد نمود.

نخست وزیردر همان روز دو پروژه شاهراههای ملی و سه پروژه زیربنای فاضلابی را نیز گشایش خواهد داد.