کابینه مرکزی هند اجاره دهی شش فرودگاه براساس شراکت عمومی وخصوصی را تصویب کرده؛ نیز توشیح وتصدیق قراردادِ استردادی بین هند و مراکش لبیک گفته است.

کابینه مرکزی هند اجاره دهی شش فرودگاه براساس شراکت عمومی وخصوصی را تصویب کرده است. کابینه تصویب اصولی برای تکامل، عملیات ومدیریت شش فرودگاه یه تمونۀ شراکت عمومی وخصوصی نموده است. فرودگاههای مذکور عبارتند از احمد آباد، جایپور، گواهاتی، تیرووننتپورم و مانگلور. آقای راوی شانکار پرساد وزیرقانون دیروز عصر در دهلی نو اجمالاً به گزارشگران گفت کابینه همچنین ترمیم قانون دانشگاههای مرکزی برای دایر کردن دانشگاه  عشایرِ مرکزی در آندرا پرادش را تصویب کرده است.

کابینه نیز توشیح وتصدیق قراردادِ استردادی بین هند و مراکش لبیک گفته است. آن اساس قانونی را برای استرداد فراری های متهم به جنایاتِ اقتصادی گردشگری و شدیدی فراهم خواهد آورد. کابینه مرکزی همچنین تفاهمنامه ای بین هند وایتالیا برای ادامۀ تربیت و تعلیم درمیدانِ کار وشغل را تصویب نموده است. آن نیز قراردادی بین هند ومراکش پیرامونِ کمک قانونیِ مشترکی در موارد غیرنظامی و بازرگانی را به تصویب رسانده است. کابینه مرکزی همچنین از شرکت هند بحیث عضوی دربرنامۀ مشارکت فناوری سوخت های موتوری پیشرفته ای زیر آژانس نیروی بین المللی مطلع گردید.