دربدمینتن پی وی سیندو و کیدامبی سریکانت واردِ ربع نهایی بازی باز چین درانواع انفرادی شان شده اند.

دربدمینتن پی وی سیندو و کیدامبی سریکانت واردِ ربع نهایی بازی باز چین درانواع انفرادی شان شده اند. در مضاعف های مردانه جفت هندی ستویک سای راج رنکیرددی وچراغ شتی وارد ربع نهایی مسابقه گشته اند. آنها به جفت اندونزی و. ان پانگریانیرا و آده یوسف سنتاشو شکست دادند. در دورۀ آینده جفت هندی علیه محمد احسان و هندرا ستیوان مال اندونزی مسابقه خواهد داد.