سری لانکا دچار آزمایش دموکراسی است

نویسنده: ام کِ تیکو

مترجم: محمودعالم ملک

برای چند روز آینده همه چشمان منتظر نتیجۀ رای خواهد بود هنگامیکه پارلمان سری لانکا درتاریخ چهاردهم ماه نوامبر برای تعیین این امر که کدام ازجمله دو داوطلب نخست وزیر آینده ملت جزیره خواهد بود تشکیل جلسه می دهد. خوشبختانه آن باید وضع بی حتمی قانونی را خاتمه بدهد که ازهنگام تاریخ بیست وششم ماه اکتبر وجود داشته است هنگامیکه پریزیدنت مایتریپالا سریسنا ماهیندا راجاپاکسا رئیس جمهور اسبق را بعنوان نخست وزیر جدید پس از اخراج حاکم رانیل ویکرما سینگه انتصاب کرد.

بطور آشکار این یک هم چشمی شانه به شانه به نظر می رسد. احتمالات تقریباً بطور تساوی دربین دو داوطلب نخست وزیری منقسم به نظر می رسد. درصورت موجوده ویکرما سینگه برخوردار از حمایت ۱۰۲ عضو در پارلمان ۲۲۵ عضوی می باشد درحالیکه حامیان راجا پاکسا ۱۰۱ عضو می باشند. آن نماینگر یک توازن نازک می باشد واین می تواند تغییر باشد درصورتیکه چند عضو برای تغییر طرفین تصمیم می گیرند. چهار ازجمله پنج عضو که قبلاً بحق راجا پاکسا مرتد شده بودند برخوردار از سمتهای وزارتی می باشند. راجا پاکسا همچنین به این امید اتکا دارد که عامل عهده داری ممکن است بعضی اعضای خشمگین اتحادیه حاکمه را برای تغییر به حمایتش متقاعد سازد. ویکرما سینگه اعلام نموده است گروه بطور محکم درحمایت او می باشد و هیچ ارتدادهای دیگر به طرف دیگری وجود نخواهد داشت.

ازجمله ۲۲ عضو باقیمانده، جاناتا ویمکتی پیرامونای شش عضوی حزب ناسیونالیست سینهالی هم اکنون که هیچ طرف را نخواهد گرفت چون در انتخاب مابین دو کاندید هیچ چیزی بیشتر وجود نمی دارد ولی اینجا هم چیزهایی کاملاً اتحادیه ملی تامیل که قسمتی از ائتلاف سریسنا- ویکرما سینگه ازهنگام انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است خود دیگر یک وجود یکپارچه ای نمی باشد. ائتلاف اخیراً دچار یک تفرقه گردید هنگامیکه سی وی ویگنسواران سروزیر استان شمالی برای تشکیل حزب خودش منشعب شد. این باید دیده شود آیا دو گروه ائتلاف تامیل درهمین صفحه خواهد بود هنگامیکه آن در رای اعتماد در تاریخ چهاردم ماه نوامبر میرسد

علاه ازاین تاکید رقابت موجوده، متن فرعی است که بر قدرتهای نسبی رئیس جمهور و رئیس مجلس منعکس می گردد. کارو جایا سوریا، رئیس مجلس پارلمان سری لانکایی ازبرسمیت شناسایی راجا پاکسا انکار کرد گرچه راجاپاکسا توسط رئیس جمهور سوگند وفاداری خورده بود. این باید دیده شود که رئیس مجلس چه طوربا نخست وزیر راجا پاکسا رفتار خواهد کرد هنگامیکه مجلس در چهارشنبه آینده تشکیل جلسه می دهد.

یکی از علل که تحولات در سری لانکا به ذکاوت توسط جامعه بین المللی مشاهده می شود این می باشد که ردپای چین در ملت جزیره بطور دامنه دار افزایش یافت. اگرچه این یک معامله دیگری است که سریلانکا امروز در نتیجه سرمایه گزاریهای چین زیر قرض زیادی می باشد. دولت سری لانکا برای اجاره کردن بندرگاه همبن توتا به چین به عوض تعهدات باز پرداخت قرض که آن کشور نمی توانست آن را تامین نماید مجبور ساخته شد. بنا براین  این شگفت آور نبود که پریزیدنت شی جین پینگ برای پذیرایی از راجا پاکسا بزودی بعد از اینکه وی به عنوان نخست وزیر سوگند وفاداری خورده بود شتافت.

برای چندین مشاهدین این یک مرحمت بنظر می رسد که سری لانکا خود را دروسط وضع به وجود آورده خود می یابد. بیشتر ازآن ملت جزیره دارای طولانی تاریخچه کارآیی دریک نظم دموکراتیک در منطقه آسیای جنوبی بوده است. طوریکه تجربه اخیر در مالدیو همجوار نشان داده است تصدیق آرزوی مردم از راه موسسهای نمایندگان باید راه حل وضع پیچیده قانونی دریافت نماید. رای گیری تاریخ چهاردهم نوامبر در پارلمان سری لانکا علت امید را بوجود می آورد. هند حوادث غیر آشکار را نگه می دارد. این که نزدیکترین همجوار است هرگونه تغیردر ملت جزیره حتماً عواقبی را در مناسبات مابین دو کشور همجوار داشته باشد.