کمیسیون انتخابات هند نظرسنجی ها از ۱۲نوامبر تا ۷ دسامبر درایالت های انتخاباتی چتیسگر، مادیا پرادش، راجستان، میزورام و تلانگانا را ممنوع اعلام کرده است.

کمیسیون انتخابات هند نظرسنجی ها از ۱۲نوامبر تا ۷ دسامبر درایالت های انتخاباتی چتیسگر، مادیا پرادش، راجستان، میزورام و تلانگانا را ممنوع اعلام کرده است. هیئت انتخاباتی طی اعلامیه خود حاکی است که برگذاری هرنوع نظرسنجی انتخاباتی، انتشار یا طبع نتایج آن از طریق رسانه های چاپی یا الکترونیکی و به هرشکل دیگری ممنوع اعلام می شود. وی حاکی است که بتظاهر گذاشتن هرنوع مواد انتخاباتی شامل نتایج نظرسنجی‌ها ویا سایر مطالعات و بررسی‌های انتخاباتی در هر رسانه الکترونیکی نیز دورانِ ۴۸ ساعت خاتمه یافته با ساعت تعیین شده برای برگزاری رای گیری ممنوع خواهد بود.