ونکائیاه نایدو، معاون رئیس جمهور هند گفت که صلح پیش شرط اساسی برای پیشرفت می باشد و هند همیشه صدای صلح وعدم خشونت بوده است.

ونکائیاه نایدو، معاون رئیس جمهور هند طی بازدید ۳ روزه خود از فرانسه وارد پاریس شده است. معاون رئیس جمهور بخاطر نمایندگی از هند در فورم صلح پاریس شرکت می جوید که بگرامی داشت خاتمه اولین جنگ جهانی برگزار می شود. روسای کشورها و دولتهای بیش از ۵۰ کشورو نمایندگان شان در این مراسم صد ساله شرکت می جویند. ریاست مراسم عمده در یادبود طاق پیروزی درپاریس بعهده امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد بود. معاون رئیس جمهور هند نیز ملاقاتهای متعدد دوجانبه ای را در حواشی فورم صلح پاریس انجام خواهد داد. حین خطاب هندیان مقیم دیروز در پاریس، معاون رئیس جمهور گفت که صلح پیش شرط اساسی برای پیشرفت می باشد و هند همیشه صدای صلح وعدم خشونت بوده است. او از سهم هندیان مقیم خارج در علوم وتکنولوژی، صنایع، کشاورزی، هنر، فرهنگ، حکومتداری و یا سیاست ستایش نمود. معاون رئیس جمهور گفت که هند از دستاوردهای هندیان غیرمقیم احساس افتخار می کند. نایدو اعضای هندیان مقیم را جهت شرکت فعال درایجاد هند نوین دعوت نمود. بازدید معاون رئیس جمهور حایز اهمیت خاصی می باشد چونکه هند و فرانسه ۲ دهه تشریک استراتژیکی را درسال جاری جشن می گیرند.