هند می گوید که تصمیمش جهت شرکت در جلسه ای برگزار شده درقبال افغانستان از سوی روسیه، مبنی بر سیاستش می باشد.

هند می گوید که تصمیمش جهت شرکت در جلسه ای برگزار شده درقبال افغانستان از سوی روسیه، مبنی بر سیاستش می باشد دال براینکه وی از تمام تلاشها برای صلح و آشتی پذیری در افغانستان حمایت می کند که اتحاد و تعدد گرایی را حفظ نماید ومنجر به امنیت، ثبات و خوشحالی می گردد. یک سخنگوی وزارت امورخارجه گفت که سیاست نامتناقض هند بشکلی بوده که این نوع تلاشها باید برهبری افغان باشد، توسط وی برگزار شود و دارای کنترل افغانستان باشد و باید باشرکت افغانستان برگزار شود. او گفت که شرکت هند درآن جلسه بسطح غیر رسمی صورت گرفته است.