ارتش هند با تفنگهای کِ ۹ واجرا و هویتزر ام ۷۷۷ مجهز می شود.

ارتش هند بروز جمعه اسلحه توپخانه وتجهیزات جدید مربوطه شامل خمپاره اندازها ام ۷۷۷ و کِ ۹ واجرا را در مرکز توپخانه دیولالی دربخش ناسیک ایالت ماهاراشترا شامل ساخته است.

مراسم مربوطه درحضوری خانم نیرمالا سیتارامن وزیر دفاع و ژنرال بیپین راوت رئیس ارتش هند برگزار شد. تفنگهای ام ۷۷۷ که درعملیات عراق وافغانستان بکار برده شدند را می توان به آسانی به مناطق ارتفاع بلند ازطریق چرخبالها حمل ونقل کرد.