تعداد معاملات پرداختهای دیجیتالی درماه اوت ۲۰۱۸ به ۲۴۴ کرور پرش کرده است.

تعدادمعاملات پرداختهای دیجیتالی درهند درماه اوت ۲۰۱۸ به ۸۱.۲۴۴ کرور رسیده است که صعود سه برابر را از ماه اکتبر ۲۰۱۶ نشان می دهد و آن بر اتخاذ سراسری وسیع در شیوه پرداختهای دیجیتالی در ظرف دوسال گذشته تاکید می ورزد.

بیانیه صادر شده از سوی وزارت الکترونیکس و فناوری اطلاع رسانی هند ازدهلی نو حاکیست که شیوه های پرداختهای جدید یعنی بی اچ آی ام- یو پی آی، اِ ای پی اس و ان ای تی سی، اکوسیستم طرز پرداخت دیجیتالی را دگرگون ساخته و درپرداختهای نفر به نفر و حتی نفر به تجار افزایشی بدست آورده است.

بیانیه حاکیست که تعداد معاملات پرداختهای دیجیتالی درماه اوت ۲۰۱۸ به مقایسه ۷۶.۶۷ کرور در اکتبر ۲۰۱۶ به ۱۸.۴۴۲ کرور ترفیع یافته است.