انتخابات پارلمانی دربنگلادش در ۲۳ ماه دسامبر برگزار می شود.

انتخابات پارلمان دربنگلادش در ۲۳ ماه آینده دسامبر سال جاری برحسب اعلام سراسری نورالهدی کمیسار کل انتخابات آنکشور برگزار خواهد شد. او تاریخ مذکور را بروز ۵ شنبه اعلام نموده گفت که یک وضعیت مساعد در کشور جهت برگزاری انتخابات آزاد وبی طرف حکمفرما می باشد. او گفت که حدوداً تمام تدارکات جهت برگزاری انتخابات از قبل تکمیل گشته است.

هدی از تمام احزاب سیاسی خواست که جهت سودمند ساختن طرزحکومت درانتخابات شرکت جویند. هدی گفت که ۱۹ نوامبر آخرین تاریخ تسلیم کردن اوراق نامزدگی خواهد بود.

حزب حاکم عوامی لیگ از دستگاههای انتخاباتی تقاضا نموده که از برنامه رای گیری پایبند بمانند اما هنوز مشخص نیست که آیا حزب مخالف بنگلادش آماده به ستیزه جویی درانتخابات است یا خیر. بی ان پی آخرین انتخابات ۲۰۱۴ را تحریم کرده بود. حزب عوامی لیگ بروز چهار شنبه مطالبه اپوزیسیون برای تشکیل یک دولت ناظر جلوتر از برگزاری انتخابات را مسترد ساخته آن را مغایر قانون اساسی خوانده بود.