قرارداد مبادله اسکناس دوجانبه هند وژاپن

نویسنده: آدیتیاراج داس

مترجم: محمودعالم ملک

درپس منظرظهورمجدد هند بعنوان سریع ترین اقتصاد فزاینده نتیجه قرارداد مبادله اسکناس دوجانبه ۷۵ میلیارد دلار آمریکایی با ژاپن بعنوان یک اقدام دیده می شود که درجهت مستحکم سازی اقتصادی جهانی سهم می دهد.

قرارداد هند وژاپن که در کمتراز یک هفته پس از این که ژاپن وارد یک پیمان همانندی با چین برای یک مبادله اسکناس ۳۰ میلیارد دلار آمریکایی بعمل آمده اصلاً به هدف بهبود اعتماد در ارز خارجی هند و بازارهای سرمایه می باشد. این به عوض آن به اعتماد سرمایه گذاران خارجی در استواری اقتصاد هند مستحکم خواهد ساخت.

این اعلامیه قابل ملاحظه در دوران کنفرانس سران سالانه مابین نخست وزیر مودی و شینزو آبه همپایه ژاپنی اش در توکیو بعمل آمد. پیمانِ مبادله اسکناس دو اقتصاد بزرگ آسیایی را قادر به مبادله اسکناسهای محلی شان یا در روپیه هندی و یا ین ژاپنی دربرابر دلار آمریکایی تا ۷۵ میلیادر دلار آمریکایی خواهد بود.

تحلیل وتجزیه کنندگان ابراز احساس می کنند این قرارداد برای هند یک کمک بزرگ خواهد بود چون این در پس منظر کاهش ارزش روپیه ناشی از افزایش تدریجی درنرخهای نفت در آمریکا که دلار آمریکایی را مستحکم ساخته بعمل می آید.

هند برای حسابهای کمتری در گذشته وارد پیمانهای مبادله اسکناس با ژاپن گردیده بود. اما حجم قرارداد در زمان موجوده مطابق با مناسبات فزاینده مابین دو کشور روبه افزایش بوده است.

درسال ۲۰۱۳ طرفین قرارداد مبادله اسکناس دوجانبه را مابین بانک رزرو هند و بانک ژاپن از پانزده میلیارد دلار آمریکایی تا پنجاه میلیارد دلار آمریکایی به تصویب رسانده بودند.

طوریکه وزارت دارایی هند واضح می سازد پیمان هند و ژاپن هند را اجازه خواهد داد از  سرمایه خارجی بوقت لزوم استفاده کند و درکاهش قیمت مبالغ برای شرکتهای هندی هنگام دسترسی به بازار سرمایه خارجی کمک نماید.

شاکتی کانت داس عضو پانزدهمین کمیسیون دارایی گفت که قرارداد مبادله اسکناس روی فراهمی کمک مالی به کسرِ حساب موجوده هند یک تاثیر مثبت خواهد داشت.

نظر به این حقیقت امر که هند اکنون قدری ناراحتی را بر جبهه خارجی در نتیجه مبالغ فزاینده واردات و تحکیم دلار آمریکایی مشاهده می کند قرارداد مبادله اسکناس مابین هند و ژاپن فشار مداوم روی توازن وضع پرداخت هند و به موجب آن تحکیم اقتصاد خارجی هند را کاهش خواهد داد. قرارداد مبادله اسکناس به روپیه هندی درحصول ارزش خود کمک خواهد کرد.

مبادله اسکناس این مفهم خواهد داشت که بانک مرکزی ژاپن روپیه های هند را قبول خواهد کرد و دلارهای آمریکایی را به بانک رزرو هند خواهد داد و بطور همانندی بانک رزرو هند ین اسکناس ژاپنی خواهد گرفت و به بانک ژاپن برای استوار سازی هریک اسکناس دیگر دلار خواهد داد.

مبادله اسکناس خارجی برای ملل یک آلت مدیریت پول نقد فعال و موثرانه می باشد که دارای دارایی‌ها و بدهکاریها در شکل اسکناسهای مختلف می باشد. آنها به کشورهایی اجازه می دهد مبالغ را که آنها دریک اسکناس برای فراهمی تعهدات دراسکناس مختلف استفاده کند.

تحلیل وتجزیه کنندگان عقیده برآن دارند که این چنین قرارداد مبادله اسکناس همچنین می تواند در از بین بردن ترس وبیمها فاقد آید که هند دارای اساس کافی برای فراهمی پول به کسر حساب موجوده آن درصورتیکه وضع اقتصادی جهان بطور فاحش خراب می شود نمی باشد.

با مبادله اسکناس تقاضا برای دلار آمریکایی احتمال می رود کاهش یابد. اگر تقاضا برای دلار آمریکایی کاهش یافت و فراهمی از تقاضا تجاوز کرد درآن صورت درنتیجه آن ارزش روپیه در برابر دلار متسحکم خواهد شد.

این قرارداد برای هند به علل روانشناسی درمقابل استعمال واقعی آن حایز اهمیت است طوریکه ترتیب احتمالی ازهنگام وارد شدن هند به این چنین قراردادها با ژاپن درسال ۲۰۰۸ میلادی هیچ وقت استعمال نشده است.