نقاشی‌های دورۀ مغول درهند

نویسنده: اس ان پانت

مترجم وگوینده: شمس شیروانی