گزارش رادیویی درباره مراسم گشایشی ۳۸مین نمایشگاه تجاری بین المللی هند درپراگتی میدان دهلی نو

تنظیم وتهیه کننده: محمد ولی الله ولی