گزارش رادیویی درباره ۳۸مین نمایشگاه تجاری بین المللی هند مبنی برمصاحبه ها با نمایندگان تجاری جهان فارسی

تنظیم وتهیه کنندگان: محمد ولی الله ولی ومحمودعالم ملک