گزارش رادیویی دربارۀ مراسم پایانی ۳۸مین نمایشگاه تجاری بین المللی هند در پراگتی میدان در دهلی نو

تهیه کننده وگوینده: محمودعالم ملک