بیدل عظیم آبادی – یک شاعر فارسی استثنایی هند

بقلم: پروفسور محمود عالم

mahmood-alam