درخواستی برای احضاریه های بازداشت علیه دو مامورعربستان سعودی برسر قتل خبرنگار جمال خاشقجی درترکیه ارایه شده است.

درترکیه درخواستی برای احضاریه های بازداشت برای نایب رئیس کارآگاهی عربستان سعودی ویک معاون سابق ولیعهد محمد بن سلمان برسر قتل خبرنگار جمال خاشقجی ارایه شده است. اداره پیگرد قانونی کل استانبول درخواستی را برعلیه ژنرال احمد اسیری و سعود ال قحطانی دریک دادگاه کیفری ارایه نمود. رسانه های گروهی محلی بنقل قول از یک بیانیه رسمی حاکیست که یک سوی زن محکم وجود دارد که اسری و قحطانی درمیان طراحان قتل جمال خاشقجی بودند. خبرگزاری رویتر بنقل قول از یک افسر ارشد ترکیه گزارش نموده که این اقدام نمایانگر این نقطه نظر است که مقامات سعودی اقدامات رسمی را برعلیه این دو تبعه سعودی بعمل نخواهندآورد.