رزروبانک هند همۀ نرخهای سیاست کلیدی را همانطور گذارده است که بود.

رزروبانک هند در بررسی پنجمین سیاست پولی دوماهانه اش که درعصر گذشته روز چهارشنبه اعلام شده ازوضع کنونی راجع به همۀ نرخهای سیاست کلیدی نگهداری نموده است. درنتیجه آن، درست مانند گذشته نرخ بازپرداخت یعنی رزروبانک به نرخی که به بانکهای بازرگانی وام می دهد ۶.۵ درصد ونرخ وام گیری توسط این بانک مرکزی هند از بانکهای بازرگانی ۶.۲۵ درصد باقی می مانند. رزرو بانک هند نشان داده است که نرخ تسهیل دایمی حاشیه ای ونرخ بانکی هم ۶.۷۵ درصد باقی خواهند ماند.

کمیته سیاست پولی شش عضوی بریاست اورجیت پاتل رئیس رزروبانک به حمایت نگهداری از وضع کنونی در رابطه با نرخهای سیاستی کلیدی باتفاق آرا رای داده. باید یاد آوری شود که رزروبانک هند در بررسی سیاستی گذشته درماه اکتبر اعلام گردیده بود، همۀ نرخهای سیاستی را همانطور گذاشته بود که بودند.

رزروبانک هند پیش گویی تورمش را که مبنی براعتدال گرایی درتورم مواد غذایی و کاهش چشمگیر درقیمتهای بین المللی نفت خام است، کاهش داده است.

این طور تورم قرار است از ۲.۷ الی ۳.۲ درصد درنیمه دوم سال مالی جاری قرار داشته باشد.