آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند گفت که احتمال می رود هند ازنرخ رشد عالی ۷ الی ۸ درصد درطول دهه آینده نگهداری کند.

آقای ارون جایتلی وزیردارایی هند گفت که احتمال می رود هند میان سریعترین اقتصادهای روبه ظهور ازنرخ رشد عالی ۷ الی ۸ درصد درطول دهه آینده نگهداری کند.

آقای جایتلی مطلب مذکو را طی خطابه گشایشی اش ازطریق کنفرانس ویدیویی به کنفرانسی راجع به کد رستگاری و ورشکستگی درسرکنسولگری هند در نیویورک اظهار داشت.

وزیردارایی هند با تحت فشار گذاشتن فرصتهای سرمایه گذاری درهند از طریق روند کد رستگاری و ورشکستگی گفت که بانظربه صلاحیت آینده اقتصاد هند، طور وطرق عادلانه ای که تحت آن روند کد رستگاری و ورشکستگی اکنون جریان دارد، این فرصت بزرگی برای سرمایه گذاران می باشد وآنها بطورجدی رهین منت سرمایه گذاری درهند می باشند.

اونشان داد که آنچه که مربوط به کد رستگاری و ورشکستگی است تقریباً ۱۲۰۰ نفرقضیه های خودرا به ثبت رسانده اند وحدوداً یک هزار قضیه معوق می مانند.