کریسچین میشل توسط یک دادگاه دهلی در معامله چرخبال شخصیت های برجسته موسوم به آگستا وست لند تحت اسارت پنج روز سازمان تحقیقات مرکزی هند گذاشته شد.

یک دادگاه دهلی کریسچین میشل، یک دلال بریتانیایی را درقضیه افتصاح چرخبال شخصیتهای برجسته آگستا وست لند تحت اسارت پنج روزه  سازمان تحقیقات مرکزی هند گذاشت. سی بی آی جویای اسارت چهارده روزه ای شده گفته بود که می خواهد از میشل برای کسب شواهد وهمچنین کشف داد وستد پول دراین افتضاح بازجویی نماید. بهرحال وکیل دادگستری میشل ازدادگاه خواست که اورا به اسارت قضایی بفرستد. میشل دیروز بعد ازظهر بحضور ارویند کومار یک دادرس ویژه سی بی آی آورده شد. یک درخواست ضمانت نیز ازطرف میشل ارایه شد.دادگاه از سی بی آی خواست که همۀ مدارک مربوطه بشمول اتهام نامه را به میشل فراهم نماید. دلال مفرور بریتانیایی توسط سی بی آی در فرودگاه بین المللی ایندراگاندی در دهلی دیروز در نخستین ساعت بامداد پس از استردادش از امارات متحده عربی بازداشت شد.