هند با پرو برای همکاری و کمک متقابل درموارد گمرکات قراردادی را به امضا رسانده است.

هند با پروبرای همکاری و کمک متقابل درموارد گمرکات قراردادی را به امضا رسانده است. این قرارداد یک چهارچوب قانونی  را برای مبادله اطلاعات و کارآگاهی مابین مقامات گمرکات دوکشور فراهم می نماید. این قرارداد درکاربرد مناسب قوانین گمرکات، جلوگیری و تحقیقات جرایم مربوط به گمرکات نیز کمک خواهد نمود. وزارت دارایی در نشریه ای گفت که این قرارداد که در دهلی نو به امضا رسیده توقع است درتجارت تسهیلاتی را فراهم نماید وترخیص موثر تجارت کالاها مابین طرفین را نیز تضمین نماید.