مبارزات انتخاباتی برای انتخابات مجالس قانون گذاری در تلانگانا وراجستان دیروز به پایان رسیده.

مبارزات انتخاباتی برای انتخابات مجالس قانون گذاری در تلانگانا وراجستان دیروز به پایان رسیده. این هردو ایالت در روزجمعه به پای صندوق رای خواهند رفت. رهبران ارشد احزاب سیاسی متعدد در اجتماعات انتخاباتی برای جلب رای مردم بحق شان شرکت نمودند. مقامات انتخاباتی تدارکات گسترده ای را برای تضمین انتخابات آزادانه و منصفانه انجام داده اند. در تلانگانا بیشتراز ۲.۸ کرور رای دهندگان در ۳۲ هزار و ۸ صد مرکز اخذ آرا درسراسر این ایالت از حق رای دهی خود استفاده خواهند نمود. در راجستان نخست وزیرنارندرا مودی به اجتماعات انتخاباتی در سومرپور وداوسا خطاب نموده درحالیکه رئیس حزب بی جِ پی امیت شاه در اجمیر یک نمایش خیابانی را انجام داد. شمارش آرا در راجستان و تلانگانا درروز سه شنبه همراه با چتیسگر، مادیا پرادش ومیزورام بعمل خواهد آمد.