آلمان هلند را با چهار برصفر شکست داده و پاکستان و مالزی درمسابقه هاکی جام جهانی مردان با یک بریک به نتیجۀ تساوی دست یافته.

آلمان قهرمان دوبار و برنده آخرین مدال نقره ای در دومین مسابقه گروه د برای کسب جای مستقیم درمسابقه ربع نهایی درمسابقه جام جهانی هاکی مردان جاری در بوبانسوار دیروز هلند را شکست داد. در دومین مسابقه پاکستان ومالزی با نتیجۀ یک بریک بتساوی دست یافتند. این طور پاکستان بطورمداوم سومین درجه و مالزی چهارمین درجه را نگهداشته. درمسابقه گروه یک اسپانیا امروز درساعت پنج بعد ازظهر با زولاند جدید بمسابقه خواهد پرداخت و آرژانتین درساعت هفت بعدازظهر با فرانسه مسابقه خواهد نمود.